Internal divisions over government's climate policy

Jun 15, 2017, 08:40 AM

Senior government ministers say Malcolm Turnbull's leadership is not under threat, despite internal division over climate policy when the Coalition is debating the details of the Finkel Review recommending new clean energy targets.

  (Liên đảng đang bàn thảo về những chi tiết trong bản Phúc trình Finkel đề xuất những mục tiêu năng lượng sạch. Tuy nhiên, những chính sách này cũng gây ra sự chia rẽ trong nội bộ đảng, đe dọa đến quyền lãnh đạo của ông Turnbull.    )