May reveals Brexit plans for EU expats resident in Britain

Jun 23, 2017, 06:28 AM

After months of uncertainty for around three million EU nationals living in Britain, Prime Minister Theresa May has unveiled proposals to allow resident EU expats to be given "settled EU status".

  (Sau nhiều tháng bất định, Thủ tướng Anh Theresa May đã công bố chính sách đối với khoảng 3 triệu công dân Âu châu đang sinh sống tại Anh. Họ sẽ được ở lại Anh và hưởng các dịch vụ y tế và giáo dục sau khi nước Anh ra khỏi Liên minh Âu châu.)