Obamacare repeal bill revealed

Jun 23, 2017, 07:56 AM

In the United States, a seven-year push to dismantle Obamacare is on the home straight. (Tại Hoa Kỳ, nỗ lực suốt bảy năm nhằm hủy bỏ chương trình bảo hiểm y tế Obamacare đã dần đi đến hồi kết.  )