Queen Elizabeth opens British parliament

Jun 23, 2017, 07:56 AM

The Queen's speech was originally scheduled for June the 19th, but was delayed after the Conservatives lost their majority at the general election. (Diễn văn của Nữ hoàng tại Quốc Hội dự định được đọc hôm 19/6, nhưng đã bị hoãn lại vì Đảng Bảo Thủ bị mất thế đa số tại cuộc tổng tuyển cử. )