Tran Thi Nga trial

Jul 25, 2017, 07:52 AM

On Tuesday, July 25, Vietnam opens its trial of democracy activist, human rights and laborer Tran Thi Nga, arrested on January 21, 2017 for propaganda against the state, in violation of Article 88 Criminal Law.    (Hôm nay thứ Ba 25 tháng Bảy, Việt Nam mở phiên xét xử nhà tranh đấu dân chủ, nhân quyền và lao động Trần Thị Nga, bị bắt ngày 21 tháng Giêng năm 2017 vì tội tuyên truyền chống nhà nước, vi phạm Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. .)