JR Shibuya

Aug 03, 2017, 04:34 PM, Shibuya-ku, Tōkyō-to, Japan