Kalgoorlie to be biggest-yet trial site for welfare debit cards

Sep 05, 2017, 09:12 AM

Thousands of people in the Kalgoorlie region in Western Australia will have almost all of their welfare payments quarantined to the debit card from next year.(Từ năm tới, hàng ngàn cư dân ở khu vực Kalgoorlie, miền Tây nước Úc sẽ có hầu hết các khoản thanh toán phúc lợi được trả qua thẻ chứ không được lãnh tiền mặt.)