Unsure of their rights, migrant women workers face health risks

Sep 05, 2017, 09:04 AM

Migrant advocates have launched a campaign to highlight the challenges women of diverse ethnicities face in accessing health services.(Những người ủng hộ người di dân đã đưa ra một chiến dich, nhằm làm nổi bật những thử thách trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế mà phụ nữ đa sắc tộc đang phải đối mặt, ngay trên nước Úc.)