New data confirms scant leadership diversity in Australian

Sep 07, 2017, 08:08 AM

New data reveals women from migrant backgrounds in Australia are disadvantaged when it comes to progressing to positions of leadership in the workplace. The report, commissioned by the Diversity Council Australia, details how the combination of gender and cultural background presents barriers(Phụ nữ gốc di dân khi có tham vọng nắm giữ vai trò lãnh đạo tại nơi làm việc thường gặp rất nhiều trở ngại. Điều này dẫn đến lời kêu gọi các tổ chức xác định lại thế nào là người đứng đầu có năng lực và phản ánh được bộ mặt đa văn hóa của xã hội Úc.  )