Australia Review (9/9/2017)

Sep 08, 2017, 09:08 AM

High Court hands down decision on whether the same-sex marriage postal survey can proceed.(Kế hoạch của Chính phủ Liên Bang thăm dò dư luận về hôn nhân đồng giới qua đường bưu điện đã được chấp thuận, nhưng ý nghĩa của đa số phiếu thuận hoặc chống là gì? )