Exodus from Myanmar continues as other countries get involved

Sep 08, 2017, 12:00 PM

The mass flight of Rohingya (roh-HIN-g'yah) Muslims and others from western Myanmar continues as fighting between Rohingya rebels and Myanmar soldiers reaches its third week.(Người Rohingya tiếp tục ồ ạt di tản ra khỏi Miến Điện khi các cuộc đánh trả giữa giữa những phiến binh Hồi giáo Rohingya và quân đội Miến Điện đã kéo sang tuần thứ ba.    )