Bolero Song (21) Lời Mẹ Ru

Sep 08, 2017, 01:24 PM

Những bài hát về mẹ cho mùa Vu Lan, sá»± tích Vu Lan qua tiếng hát Thái Thanh trình bày bài Đạo ca Quán Thế Âm của Pham Duy phổ thÆ¡ Phạm Thiên ThÆ°, bài hát Mẹ Tôi sáng tác năm 13 tuổi về mẹ của Nhị Hà và bài Lời Mẹ Ru nhÆ° lụa nhÆ° ngọc nhÆ° thÆ¡ của Trịnh Công SÆ¡n qua tiếng hát Khánh Ly và Uyên PhÆ°Æ¡ng.  (Những bài hát về mẹ cho mùa Vu Lan, sự tích Vu Lan qua tiếng hát Thái Thanh trình bày bài Đạo ca Quán Thế Âm của Pham Duy phổ thơ Phạm Thiên Thư, bài hát Mẹ Tôi sáng tác năm 13 tuổi về mẹ của Nhị Hà và bài Lời Mẹ Ru như lụa như ngọc như thơ của Trịnh Công Sơn qua tiếng hát Khánh Ly và Uyên Phương.  )