Đại Hội Giới trẻ Thế giới bế mạc: "Ngọn lửa đấu tranh truyền lại cho thế hệ tiếp nối "

Sep 11, 2017, 03:58 AM

Đại há»™i Việt Nam Con đường Nhân bản: "Triều đại hung tàn nào rồi cÅ©ng phải chấm dứt và sá»± há»™i tụ hôm nay đánh dấu bÆ°á»›c khởi đầu của sá»± chấm dứt đó."(Đại hội Việt Nam Con đường Nhân bản: "Triều đại hung tàn nào rồi cũng phải chấm dứt và sự hội tụ hôm nay đánh dấu bước khởi đầu của sự chấm dứt đó.")