Settlemet Guide: Tax Return

Sep 11, 2017, 08:24 AM

'Tax time' is when Australians complete their tax returns after the end of the financial year on 1 July.   It's the time to check if the correct amount of tax has been paid and if any deductions can be claimed.      (Đã đến mùa thuế khi mọi người Úc hoàn tất tờ khai thuế vào cuối năm tài chính, tức là vào ngày 1 tháng 7.)