Call for action over Myanmar Rohingya crisis

Sep 11, 2017, 08:36 AM

The local Rohingya community has called on Australia and the United Nations to do more to end the violence in Rakhine State.    (Cộng đồng người Rohingya tại Úc kêu gọi Úc và Liên hiệp quốc hãy làm nhiều hơn nữa để chấm dứt tình trạng bạo động diễn ra tại tiểu bang Rakhine ở Myanmar.  )