Political leaders throw weight behind same sex marriage

Sep 11, 2017, 08:28 AM

The nation's political leaders have thrown their weight behind the 'yes' vote in the same sex marriage postal survey.    (Các lãnh đạo chính trị của Úc đã lên tiếng ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu nhằm khảo sát hôn nhân đồng tính bằng đường bưu điện. .  )