Settlement Guide: Free English classes to help migrants find a job in Australia

Sep 11, 2017, 09:05 AM

Finding a job is first priority of migrants in Australia.(Tìm việc là mối ưu tiên hàng đầu của những di dân ở Úc.   Nhưng hầu hết các công nhân cần phải đọc và viết tiếng Anh thuần thục.   Di dân được khuyến khích tham gia các lớp tiếng Anh miễn phí để học tiếng Anh ở trình độ căn bản hoặc nâng cao để có thể tìm được việc làm phù hợp.  )