Linh mục Peter Namwong- ân nhân của người Việt tỵ nạn tại Thái viếng thăm Úc Châu

Sep 13, 2017, 05:59 AM

TaÌ£i Thái Lan có má»™t trại tị nạn gọi là Sikiew, nhiều người tỵ nạn Việt Nam bị giam giữ ở đó vào những năm đầu thập niên 80 và chờ đợi trong vô vọng. Nhờ có những vị ân nhân nặng lòng vá»›i người Việt tị nạn, nhÆ° Linh Mục Peter Prayoon Namwong, mà cuá»™c sống trong trại Sikiew được cải thiện, trẻ em được tiếp tục học hành, và nhiều người đã được Ä‘i định cÆ° ở nÆ°á»›c thứ ba.  (Tại Thái Lan có một trại tị nạn gọi là Sikiew, nhiều người tỵ nạn Việt Nam bị giam giữ ở đó vào những năm đầu thập niên 80 và chờ đợi trong vô vọng. Nhờ có những vị ân nhân nặng lòng với người Việt tị nạn, như Linh Mục Peter Prayoon Namwong, mà cuộc sống trong trại Sikiew được cải thiện, trẻ em được tiếp tục học hành, và nhiều người đã được đi định cư ở nước thứ ba.  )