France, Netherlands boost aid in Caribbean after criticism

Sep 13, 2017, 07:21 AM

France, Britain and the Netherlands are boosting their aid and security efforts after criticism they're not doing enough for their territories in the Caribbean [karrib-EE-un] affected by Hurricane Irma.    (Anh, Pháp và Hòa Lan hiện gia tăng nỗ lực cứu trợ và an ninh, sau khi bị nhiều chỉ trích vì không làm đủ cho các lãnh thổ của họ trong vùng biển Caribbean bị tàn phá sau cơn bão Irma.)