Logan unhappy to be part of welfare drug-testing plan

Sep 13, 2017, 07:21 AM

Local politicians and community workers in the largest site for the Federal Government's proposed welfare drug-testing trial say it will not work and is not justified.      (Các chính trị gia địa phương và nhân viên cộng đồng tại một địa điểm lớn nhất mà chính phủ liên bang đề nghị là thí điểm thử nghiệm ma túy, tất cả họ đều cho rằng việc thử nghiệm ma túy là không hiệu quả và không thể biện minh trong việc chọn lựa địa điểm nầy.  )