UN Security Council approves harsher sanctions on North Korea

Sep 13, 2017, 08:05 AM

The international community has welcomed the approval of a United States-proposed draft resolution imposing harsher sanctions on North Korea, following its latest nuclear test. The decision has sparked an angry response from the secretive state itself, targeted firmly at the U-S.  (Bắc Hàn giận giữ vì Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc chấp thuận một dự thảo nghị quyết do Hoa Kỳ soạn để áp đặt các lệnh trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với Bắc Hàn, sau vụ thử nguyên tử mới nhất của nước này. Washington đạt được những mục tiêu gì qua lệnh cấm vận này?
 )