Dispute over energy, AGL plans for Liddell deepens

Sep 13, 2017, 07:24 AM

The head of the energy company AGL has been drawn into the ongoing political tussle over Australia's rising energy prices and potential electricity shortages this summer.    (Người đứng đầu công ty năng lượng AGL hiện bị lôi kéo vào cuộc tranh luận chính trị, về việc gia tăng giá điện và khả năng thiếu hụt điện năng trong mùa hè nầy.  )