New index to keep monthly eye on how small businesses fare

Sep 13, 2017, 08:41 AM

Australia has more than 2 million small businesses, and a new index has been launched looking at how those businesses are faring.   Developed with support from the global accounting firm KPMG Enterprise and using aggregated data, Xero Small Business Insights now plans a monthly report.   The idea is to inform government policy and regulation affecting the sector(Tin vui cho các ông bà chủ tiểu thương.Mới có danh mục mạng Xero Small Business Insights. Vào ngay để xem các con số dữ liệu và kế hoạch báo cáo hàng tháng về chính sách của chính phủ và các quy định ảnh hưởng đến ngành tiểu thương  )