Sydney ophthalmologist eyes off new ways to save our sight

Sep 13, 2017, 08:57 AM

A Sydney ophthalmologist is eyeing off new ways to save our sight. Professor Chandra Bala's scientific breakthroughs are gaining international attention and benefiting patients here in Australia.(Giáo sư Chandra Bala , với phương châm khả năng y học là vô cùng tận. Từ một di dân gốc Ấn Độ đến Úc thập niên 1980 trở thành bác sĩ mắt nổi tiếng với nhiều bước chữa trị đột phá.  )