OECD report shows some early-childhood concerns for Australia

Sep 14, 2017, 08:25 AM

A new report from the OECD* shows Australians are embracing education, especially at a tertiary level, even though most are not willing to go far from home. Yet, the report comparing OECD nations on education has early-childhood organisations asking why Australia is lagging so far behind in segments involving that sector.  (Người Úc chịu nhiều áp lực trong việc học, đặc biệt là ở trình độ đại học, đa số không muốn đi học xa nhà.Riêng giáo dục mầm non của Úc tụt hậu quá xa so với các nước khác.  )