Aged-care homes look overseas for language help

Sep 14, 2017, 08:21 AM

The effects of dementia on bilingual people can include the sudden loss of a second language, leaving those affected feeling isolated -- especially in aged care.   .(Hậu quả về việc sa sút trí tuệ đối với những người nói 2 thứ ngôn ngữ, có thể xảy ra khi đột ngột mất đi loại tiếng nói thứ hai, khiến cho những người bị ảnh hưởng cảm thấy rất cô lập, đặc biệt khi họ sống trong các Viện Dưỡng lão.  )