Government mum about redesigning Clean Energy Target

Sep 14, 2017, 08:17 AM

The Federal Government is refusing to comment on reports it wants to redesign the proposed Clean Energy Target.        (Chính phủ liên bang hiện từ chối bình luận về các tin tức theo đó chính phủ muốn xét lại Mục tiêu Năng lượng Sạch đã được đề nghị trước đây.)