Tax & You (93) Expenses could be tax deducted

Sep 15, 2017, 06:29 AM

The Tax Office's notice gives some information on the different deductions of the trades, which will help us understand more about the costs that we can claim deductions.    (Thông báo của Sở Thuế cho biết đã đưa ra một số thông tin về việc khấu trừ khác nhau của các ngành nghề, nhằm giúp chúng ta hiểu biết thêm về các chi phí mà chúng ta có thể khai xin khấu trừ được.  )