Vietnam Review (16/9/2017)

Sep 15, 2017, 06:29 AM

23 global human rights and anti-corruption advocates called on the US administration to use the Magnitsky Global Law as a lever to lift sanctions against individuals who violate human rights and serious corruption. in 15 countries around the world including Vietnam.  (23 tổ chức cổ súy nhân quyền và chống tham nhũng toàn cầu kêu gọi chính quyền Mỹ dùng Luật Magnitsky Toàn cầu làm đòn bẩy nâng các biện pháp trừng phạt nhắm vào những cá nhân vi phạm nhân quyền và tham nhũng trầm trọng tại 15 nước trên thế giới bao gồm Việt Nam..  )