NKorean Missiles Japan reax

Sep 15, 2017, 06:25 AM

North Korea launched another missile over the north of Hokkaido island this morning, just four days after the United Nations Security Council condemned strongly and approved more stringent sanctions against North Korea, a rogue nation.    (Sáng nay Bắc Hàn lại phóng một hỏa tiễn khác bay ngang qua Bắc Đảo Hokkaido của Nhật Bản, chỉ 4 ngày sau khi Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đồng thanh lên án và chấp thuận các biện pháp chế tài gắt gao hơn nữa với quốc gia Bắc Hàn ương ngạnh.  )