Refugee student program awarded for excellence

Sep 15, 2017, 07:37 AM

A Sydney school has been recognised for its innovative program to help refugee students thrive. Chester Hill High School's "Refugee Welcome Program" helps students, some of whom have suffered unimaginable hardship in their home countries, prepare for high school, via its Intensive English Centre  (Trường trung học Chester Hill là nơi có 90% học sinh gốc sắc tộc. "Refugee Welcome Program" của trường nhằm giúp những học sinh phải chịu đựng những khó khăn không thể tưởng tượng được ở quê hương, chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa trung học thông qua Trung tâm Anh ngữ đặc biệt.  )