The Law and You (95) FACEBOOK Defamation

Sep 15, 2017, 07:57 AM

Lawyer Nguyen Van Than analyzes the defamation law that applies to the form of social media like facebook. What do victims of defamation have to do to seek legal intervention?  (LS Nguyễn Văn Thân phân tích luật phỉ báng có áp dụng cho hình thức truyền thông xã hội như facebook hay không? Nạn nhân của các cuộc phỉ báng, mạ lỵ phải làm gì để nhờ đến luật pháp can thiệp?  )