VOICE and the Civil Rights Activists in Vietnam Trinh Hoi.mp3

Sep 15, 2017, 10:13 AM

Hoạt Ä‘á»™ng của các cá nhân cÅ©ng nhÆ° tổ chức xã há»™i dân sá»± tại Việt Nam vẫn chÆ°a được chính quyền Việt Nam xem nhÆ° là má»™t hoạt Ä‘á»™ng dân sá»± mà ngược lại nhÆ° là má»™t mối Ä‘e dọa cho an nguy quốc gia vậy các cá nhân và tổ chức dân sá»± tại Việt Nam đã hoạt Ä‘á»™ng nhÆ° thế nào để có thể cất lên tiếng nói Ä‘á»™c lập và gióng lên hồi chuông báo Ä‘á»™ng vá»›i bên ngoài về tình hình vi phạm nhân quyền tại Việt nam ra bên ngoài? (Hoạt động của các cá nhân cũng như tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam vẫn chưa được chính quyền Việt Nam xem như là một hoạt động dân sự mà ngược lại như là một mối đe dọa cho an nguy quốc gia vậy các cá nhân và tổ chức dân sự tại Việt Nam đã hoạt động như thế nào để có thể cất lên tiếng nói độc lập và gióng lên hồi chuông báo động với bên ngoài về tình hình vi phạm nhân quyền tại Việt nam ra bên ngoài?    )