Bolero Songs (22) Chia tay nhạc sĩ Hoàng Giác và Nhà thơ Thanh Tùng

Sep 15, 2017, 10:25 AM

Tưởng nhá»› nhạc sÄ© Hoàng Giác, tác giả của MÆ¡ Hoa Ngày về và Lỡ Cung Đàn vừa qua đời tại Hà Ná»™i , và nhà thÆ¡ Thanh Tùng, tác giả của bài thÆ¡ Thời Hoa Đỏ vá»›i những câu thÆ¡ rÆ°ng rức lòng về má»™t tình yêu chÆ¡i vÆ¡i... (Tưởng nhớ nhạc sĩ Hoàng Giác, tác giả của Mơ Hoa Ngày về và Lỡ Cung Đàn vừa qua đời tại Hà Nội , và nhà thơ Thanh Tùng, tác giả của bài thơ Thời Hoa Đỏ với những câu thơ rưng rức lòng về một tình yêu chơi vơi... )