The Beauty Show (5) Pregnancy (Part 1)

Sep 18, 2017, 05:05 AM

It is common to go through many changes in a pregnancy. (Nhân đang Mùa Vu Lan Báo Hiếu, Khiết Ngân trò chuyện với Bác sĩ Trần Thị Xuyên về những biến đổi tâm sinh lý trong quá trình chuẩn bị làm mẹ.)