Same-sex marriage postal plebiscite: Yes and no campaigns officially launched

Sep 18, 2017, 07:29 AM

Both sides of the same-sex marriage debate have launched their official campaigns.    (Cả hai phe Thuận và Chống trong cuộc tranh luận về hôn nhân đồng giới đã phát động chiến dịch chính thức của họ.  )