Government moves to toughen 'no jab, no pay' policy

Sep 18, 2017, 07:53 AM

The Federal Government has introduced new laws which would toughen its "no jab, no pay" policy targeting parents who do not immunise their children.  (Chính phủ liên bang đề nghị luật mới qua đó cắt phụ cấp gia đình của cha mẹ nào không cho con cái chích ngừa.  )