Proposed citizenship test unnerving some migrants

Sep 18, 2017, 07:49 AM

The Federal Government's proposed crackdown on citizenship laws may still be in question, but, in the meantime, so is the future of Australia's permanent residents.  (Liệu tu chính luật quốc tịch của chính phủ liên bang đề nghị có được thông qua hay không vẫn còn nhiều nghi vấn, nhưng các thường trú nhân đang lo sợ không biết tương lai của họ thế nào.    )