Emperor Quang Trung in Little Saigon

Sep 19, 2017, 07:09 AM

The monument of King Quang Trung Nguyen Hue was recently completed in the Garden Grove city of Little Saigon, the place with many Vietnamese living in Southern California, USA.  (Tượng đài của vua Quang Trung Nguyễn Huệ đã hoàn thành mới đây tại thành phố Garden Grove thuộc khu Little Saigon có nhiều người Việt sinh sống tại miền nam California, Hoa Kỳ.  )