Ethiopian refugee pins next hope on

Sep 19, 2017, 07:25 AM

At just 17 years old, Bendere Oboya is already Australia's third-fastest woman over 400 metres.   .(Chỉ mới 17 tuổi thôi, Bendere Oboya đã là nữ lực sĩ chạy nhanh thứ ba tại Úc trong môn chạy nước rút 400 mét.  )