Reports finds immunisation lacking after refugees arrive

Sep 19, 2017, 07:25 AM

A new report has found Australia lacks a clear strategy to assure refugees are protected against preventable diseases through vaccination, leaving some without protection.    (Một phúc trình mới cho thấy nước Úc thiếu một chiến thuật rõ ràng để bảo đảm rằng người tỵ nạn được bảo vệ chống lại các bệnh tật có thể ngăn ngừa được qua việc chủng ngừa, khiến một số người không được phòng ngừa chi cả.  )