Kurdistan Region of Iraq proceeding with independence ballot

Sep 19, 2017, 07:17 AM

Iraq's prime minister, Haider al-Abadi, says the Kurdistan Regional Government is playing a dangerous political game by holding an independence referendum.   )(Thủ tướng Iraq Haider el Abadi cho biết chính phủ địa phương Kurdistan hiện chơi một trò chính trị nguy hiểm bằng cách tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý đòi độc lập.  )