Study in Australia (158) Start up or being employed

Sep 19, 2017, 08:21 AM

Ngay từ khi còn ở trên ghế nhà trường, hầu hết chúng ta luôn băn khoăn giữa 2 ngã đường: Ä‘i làm thuê hay theo Ä‘uổi giấc mÆ¡ khởi nghiệp. Có những người ngay cả khi đã có công việc ổn định, họ vẫn luôn hoang mang, không biết liệu nếu mình theo Ä‘uổi lá»±a chọn kia thì mọi sá»± sẽ ra sao.  (Ngay từ khi còn ở trên ghế nhà trường, hầu hết chúng ta luôn băn khoăn giữa 2 ngã đường: đi làm thuê hay theo đuổi giấc mơ khởi nghiệp. Có những người ngay cả khi đã có công việc ổn định, họ vẫn luôn hoang mang, không biết liệu nếu mình theo đuổi lựa chọn kia thì mọi sự sẽ ra sao.  )