Multicultural groups concerned over proposed citizenship laws

Sep 19, 2017, 09:01 AM

Proposed changes to Australia's citizenship laws have divided many community groups. Ethnic communities say they feel unfairly targeted, while the government believes it will improve security and make the term 'citizen' really mean something.  (Có thính giả SBS nào chưa thi vào quốc tịch? Trong khi chính phủ tin luật quốc tịch mới sẽ làm cho nước Úc có an ninh hơn và từ ngữquốc tịch Úc có ý nghĩa hơn. Những người muốn nhập tịch lại cho là bị đối xử bất công.  )