Government talks literacy, numeracy tests for Year 1 student

Sep 19, 2017, 09:17 AM

A new report shows Australian six-year-olds are falling behind in basic literacy and numeracy. And the government-commissioned report has suggested national checks should be introduced to try to bring Year 1 students up to standard.  (Báo cáo cho biết trẻ em lên sáu của Úc đang bị tụt lại phía sau trong trình độ đọc và viết căn bản. Có nên đưa ra một cuộc kiểm tra toàn quốc để gắng giúp học sinh lớp 1 có khó khăn theo kịp chúng bạn?  )