A Vietnamese worker shot dead by police in Taiwan

Sep 20, 2017, 05:23 AM

Souer Kim Chi Ä‘ang làm việc tại Văn phòng Trợ giúp Cô dâu và Lao Ä‘á»™ng Việt tại Đài Loan kể lại sá»± việc người lao Ä‘á»™ng Việt Nam tên Nguyá»…n Quốc Phi bị cảnh sát bắt 9 phát đạn dẫn đến tá»­ vong và các hoạt Ä‘á»™ng đòi quyền lợi cho người lao Ä‘á»™ng Việt tại Đài Loan.(Souer Kim Chi đang làm việc tại Văn phòng Trợ giúp Cô dâu và Lao động Việt tại Đài Loan kể lại sự việc người lao động Việt Nam tên Nguyễn Quốc Phi bị cảnh sát bắt 9 phát đạn dẫn đến tử vong và các hoạt động đòi quyền lợi cho người lao động Việt tại Đài Loan.)