Victoria suffering near-record flu rates

Sep 20, 2017, 05:57 AM

Some Australian states are experiencing an unprecedented influenza outbreak, with Victoria among the worst hit.        (Một số tiểu bang tại Úc đang trãi qua dịch cúm tệ hại chưa từng thấy từ trước tới giờ mà trong đó bang Vitoria là bị nặng nhất.  )