New clinical test to personalise treatment of childhood cancers

Sep 20, 2017, 09:29 AM

Only 20 per cent of children with the rarest childhood cancers win their battles against them.  (Thử nghiệm y tế mới đang đem lại hy vọng cho các bác sĩ, bệnh nhân trẻ em và gia đình trong việc làm làm tăng khả năng sống sót cho các em bị ung thư dạng hiếm.    )