Viet Literatue & Song Contests 2017

Sep 20, 2017, 09:53 AM

Buổi sinh hoạt văn hóa nghệ thuật quản bá và cổ Ä‘á»™ng cho Giải thưởng Văn chÆ°Æ¡ng và Âm nhạc Việt nằm ngoài Việt Nam vá»›i sá»± tham dá»± của Nhà ThÆ¡ Trần Tiến DÅ©ng và Nhạc sÄ© Tuấn Khanh tại Sydney và Melbourne.(Buổi sinh hoạt văn hóa nghệ thuật quản bá và cổ động cho giải thưỡng văn chương và âm nhạc Việt nằm ngoài Việt Nam với sự tham dự của Nhà Thơ Trần Tiến Dũng và Nhạc sĩ Tuấn Khanh tại Sydney và Melbourne.)