Health is Gold (80): SWSHPN's Pro-immunization campaign

Sep 20, 2017, 09:38 AM

Tran Viet interview Dr Lieu Vinh Binh about a campaign launched by SWSPHN to promote immunization in Vietnamese community. (Trần Việt hỏi thăm BS Liêu Vĩnh Bình về trọng tâm của chiến dịch do tổ chức SWSHPN phát động, mang tên "Thông điệp và Lên tiếng về vấn đề Chủng ngừa" dành cho cộng đồng người Việt ở Úc. )